Logo rozvoj vidieka

Názov projektu: Centrum komunitno spolkových aktivít

Dňa 04.04.2023 bola medzi obcou Daletice a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 309070BVV8

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.

Výzva: MAS_035/7.4/3 - Podopatrenie 7.4/3
Operačný program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020
Spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Opatrenie č.: 309007 - 07.Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 09074001 - 7.4.Podpora na investície do vytvárania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Názov projektu: Centrum komunitno - spolkových aktivít
Miesto realizácie: Daletice, okres Sabinov
Výška NFP: 41 127,57€
Plagát